Обществен съвет

Поименен списък на състава на Обществения съвет и резервните членове

на ОУ “Христо Ботев“ с. Аврен, както следва: 

 

I. Състав

1. Атанаска Кулева Няголова - родител

2. Иванка Георгиева Семова - представител на общината

3. Венцислава Владимирова Владимирова - родител

4. Севие Расимова Арифова - родител

5. Емине Исмаилова Хюсеинова - родител

 

 

Отчет обществен съвет второ тримесечие 2024 година

Отчет обществена съвет първо тримесечие 2024 година

         Отчет на Обществения съвет през учебната 2020/2021 г.