ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия на ОУ "Христо Ботев" за периода 2020 - 2024 година

Правилник за дейността на ОУ "Христо Ботев"  за учебната 2021/2022 година

Форми на обучение в ОУ "Христо Ботев"

Годишен план за дейността на училището

Мерки и правила за работа в условията на COVID-19

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за учебната 2021/2022 г.

Етичен кодекс за 2021/2022 учебна година

Вътрешни правила за издаване на индивидуален административен акт

План-програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата (БДП) и ....... към нея

Заповед въвеждане на пропусквателен режим

Заповед мерки за пропусквателен режим

Правилник за пропусквателния режим за учебната 2021/2022 г.

План на дейностите за развиване и подобряване на взаимодействието училищна общност-родители

Вътрешни правила и кризисен план

Процедура за санкциониране на учениците

План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 г.