ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Учебна 2023/2024 г.

Стратегия за развитие на училището

Учебни планове

Форми на обучение

Правилник за дейността на училището

Разписание на часовете

Годишен план 

Етичен кодекс

План БДП

План за квалификационна дейност 

Годишна училищна програма за ЦОУД

 

 

ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Учебна 2022/2023 г.

ДОКУМЕНТИ/ УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ФАЙЛОВЕ
1. Стратегия за развитие на ОУ "Христо Ботев" изтегли

2.

Правилник за дейността на ОУ "Христо Ботев" изтегли
3. Годишен план за дейността на ОУ "Христо Ботев" изтегли
4. Мерки за повишаване качеството на образованието изтегли
5. Програма за превенция на ранното напускане от училище изтегли
6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи изтегли
7. Етичен кодекс на училищната общност изтегли
8. Устав и План-програма на Ученическия съвет в ОУ "Христо Ботев" изтегли
9. План за заседанията на Педагогическия съвет изтегли
10. План за квалификационната дейност изтегли
11. Форми на обучение изтегли
12. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна 2021/2022 г.

Стратегия за развитие за периода  2021 - 2025 година

Правилник за дейността на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Правилник за вътрешния трудов ред на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уяизвими групи на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Програма превенция на ранното напускане в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Годишен план на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Годишен план за насърчаване и повишаване на грамотността на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Мерки за повишаване на качеството на образование в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

План за контролната дейност на директора в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

План квалификационна дейност в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Правила за работа в условията на COVID-19 в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на ифекцията от COVID-19 в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Правилник за обучение на учениците в самостоятелна форма на обучение

Вътрешни правила за организация на административно обслужване

План за работа с родители

План програма за безопасност на движенията по пътищата

Заповед пропусквателен режим

Други протоколи