ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

 

Стратегия за развитие за периода  2021 - 2025 година

Правилник за дейността на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Правилник за вътрешния трудов ред на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уяизвими групи на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Програма превенция на ранното напускане в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Годишен план на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Годишен план за насърчаване и повишаване на грамотността на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Мерки за повишаване на качеството на образование в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

План за контролната дейност на директора в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

План квалификационна дейност в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Правила за работа в условията на COVID-19 в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на ифекцията от COVID-19 в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година

Правилник за обучение на учениците в самостоятелна форма на обучение

Вътрешни правила за организация на административно обслужване

План за работа с родители

План програма за безопасност на движенията по пътищата

Заповед пропусквателен режим