ЛОГО-ТВОЯТ ЧАС

 

Проект „Равен достъп до училищното образование в условия на криза“ 

 ОУ "Христо Ботев" с. Аврен започна изпълнението на проект "Равен достъп до училищното образование в условия на криза"

        Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в изпълнението на следните дейности:

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2. Обучение на ученици, включително и от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Целева група по проекта са ученици и педагогически специалисти в ОУ "Христо Ботев" с. Аврен.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички ученици и учители, подали заявление за участие в проекта и утвърдени със заповед на Директора на училището.

Обученията ще се провеждат в ОУ "Христо Ботев" с. Аврен в компютърния кабинет на училището, в малки групи от 6 ученика. С приоритет ще бъдат включени учениците, които през изминалата година не са участвали ефективно в ОРЕС или нямат умения за участие в ОРЕС, както и всички ученици от първи клас за учебната 2021 - 2022 година. 

Обученията са краткосрочни. Същите ще се провеждат по график и учебна програма, утвърдени от Директора на училището.

Заповед на директора за утвърждаване на групите и ръководителите за учебната 2021/2022 г.

Програми и графици на групите:

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2. Обучение на ученици, включително и от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).