ЛОГО-ТВОЯТ ЧАС

Проект „Подкрепа за успех“ 

 

      От месец октомври ОУ „Христо Ботев“ продължава да работи по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерството на образованието и науката.

      Основна цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на начален и прогимназиален етап на основното образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

       Всички наши ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по Български език и Математика ще получат подкрепа.

       През учебната 2021/2022 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Аврен са сформирани 5 групи и участват 23 ученика от начален и прогимназиален етап, ръководени от 4 учители от училището за допълнително обучение по предметите за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

       В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и система на обучение, както и към повторното им включване.

 

Заповед на директора за утвърждаване на групите и ръководителите за учебната 2021/2022 г.

Програми и графици на групите:

 

1. Български език и литература – I клас

2. Математика – III клас

3. Български език и литература – IV клас

4. Български език и литература – VI клас

4. Математика – VII клас