1. Заявление по типов образец.

2. Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето.
3. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
4. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 10.