ЛОГО-ТВОЯТ ЧАС

Проект "Твоят час"

     

       През учебната 2018/2019 г. продължават дейностите по Проект BG05M2ОP001- 2.004-0004 "Твоят час"– фаза I“ „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

       Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез: развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка; преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план; повишаване на образователните постижения в определени научни области; включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.