Разпределение на класни стаи и класни ръководители