График за провеждане на приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение, сесия януари - февруари