НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

 

ОУ "Христо Ботев" с. Аврен спечели проект по НП "Подкрепа на образователните медиаторите и социалните работници"

Основна цел на длъжността:

  • Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището;
  • Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
  • Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието;
  • Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност, представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
  • Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност на образователната институция.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1. Тема на инициативата: Единство в различието

Ученици от ОУ "Христо Ботев" изготвиха информационно табло на носии от различни етноси.