РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за Основно училище „Христо Ботев“,

населено място с. Аврен, община Аврен,

код по НЕИСПУО 400079, ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 15.09.2023 г. Край на дейностите на предложената иновация 15.06.2025 г.

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот - съвременното образование е насочено към бъдещето. Затова всички дейности в училището трябва да бъдат обърнати към действителността, да се подпомага практиката, новаторството, ентусиазма, създаването на възможност да се опитва, да се правят грешки и да се напредва. Училището трябва да възпитава у децата не само национален дух, но и европейско съзнание и поведение, да обогатява културата им и да изгражда у тях социални ценности, да събужда чувството им за гражданска отговорност.

2. Цел на иновацията - използване на нови методи на преподаване и иновативни елементи по отношение на съдържанието и организацията на обучението – занимания по интереси, извънкласни инициативи

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период - с прилагането на практиката по отношение на организацията, съдържанието и методите на преподаване в направленията «Минало», «Настояще», «Бъдеще» ще се откликне адекватно на новите потребности на учениците от уязвими групи и средата. Изучава се и се утвърждава философската взаимовръзка «Минало-Настояще-Бъдеще». По този начин се стимулира интересът за учене и надграждане на получените знания, училището като институция придобива нов «статут» - на място, където те разбират и подкрепят.

4. План за изпълнението за учебната 2023/2024 г. - Иновативните елементи по отношение на организацията се осъществяват в продължение на две поредни учебни години. Включваме една извънкласна форма по отделните направления за начален етап, която се провежда веднъж седмично по един учебен час.

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес – да обхване и прогимназиален етап.

7. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – мотивиране на учениците да посещават и разбират ценността на училището, като място за проектиране и реализиране на собствените си мечти. Осъзнаване и прилагане на практическите умения, получени чрез учене.

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес – ученици от 3. и 4. клас.

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – имат нужната квалификация.

12. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации - Работата с деца от уязвими групи, с деца роми или с всякакви други, които не се вписват в общата рамка е предизвикателна и изискваща постоянство, защото резултатите идват след дълъг период от време, а понякога и въобще не идват. Създалия се стереотип в ромските общности е кален във времето и много трудно, даже единично се поддава на обработка и деформация.

13. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците - можем да посочим конкретни примери на деца, които променили своя собствен път, всъщност, могат да променят пътя на едно цяло поколение. 14. Длъжностно лице от училището, за контакт: Стела Стоянова, тел. за връзка: 0894 660 102